Dostarczamy okna i drzwi w systemach firmy Schüco.
Energooszczędne, pasywne z PCV i aluminiowe.
  

Regulamin promocji “Promocja Zimowa 2020”

Regulamin promocja zimowa 2020

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SKIEROWANY DO KLIENTÓW FIRMY P.P.H.U.
inż. GRZEGORZ MIELCZAREK W SPADKU
„PROMOCJA ZIMOWA 2020”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji „Promocja zimowa 2020” (zwanej dalej „Promocją”) jest
firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe inż. Grzegorz Mielczarek w spadku z
siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Łaska 99, NIP:8290001548.
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej
organizacji i przeprowadzania
1.3. Celem akcji promocyjnej jest umożliwienie zakupu objętych promocją produktów z
dodatkowym rabatem.
1.4. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
2. Szczegółowe warunki i zasady akcji promocyjnej
2.1. Czas trwania
2.1.1. Promocja trwa od 07.12.2020 roku do 21.01.2020 roku włącznie.
2.2. Przedmiot promocji
2.2.1. Promocją objęta jest stolarka drzwiowa z PCW i/lub aluminium, rolety
aluminiowe, żaluzje fasadowe, bramy segmentowe, których montaż ma się
odbyć w nowym budynku nie posiadającym żadnej stolarki.
2.3. Warunki uczestnictwa
2.3.1. Warunkiem skorzystania z promocji jest spełnienie łącznie warunków:
2.3.1.1. złożenie w wyżej wymienionym terminie zamówienia na okna PCW
(system SCHUCO Living MD i dowolny dostępny kolor) i
dodatkowo na jeden lub wiele z pozostałych objętych promocją
produktów tj. rolety aluminiowe/żaluzje fasadowe, drzwi wejściowe
PCW/ALU, bramy garażowe.
2.3.1.2. termin montażu tych okien nastąpi najpóźniej do 31.03.2020 roku.
2.3.1.3. Zamówienie musi przekraczać 35 000 PLN netto przed
uwzględnieniem dodatkowego rabatu opisanego w punkcie 3.”Rabat
dodatkowy”
2.3.2. Promocja ma charakter lokalny. Miejsce realizacji zlecenia nie może być
oddalone o więcej niż 60km od siedziby firmy (98-220 Zduńska Wola, ul.
Łaska 99).
2.3.3. Uczestnikiem promocji staje się osoba, która:
2.3.3.1. dokonała zakupu stolarki okiennej z PCW w wyżej wymienionym
okresie i spełniła łącznie wyżej wymienione warunki skorzystania z
promocji,
2.3.3.2. zapłaciła z góry 100% ceny za produkty ujęte w danym zamówieniu,
2.3.3.3. wyraziła zgodę na dostawę produktów w okresie między 1 stycznia
2021, a 31 marca 2021 przy jednoczesnym prawie Organizatora do
zmiany terminu dostawy
3. Rabat dodatkowy
3.1. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma rabat
dodatkowy na następujące produkty:
3.1.1. Rolety, Żaluzje fasadowe – rabat w wysokości 5% ceny netto przy spełnieniu
jednocześnie warunków wymienionych w punkcie 2.3.1.
3.1.2. Drzwi wejściowe PCW lub Aluminium – rabat w wysokości 10% ceny netto
przy spełnieniu jednocześnie warunków wymienionych w punkcie 2.3.1. oraz
jednoczesnym zakupie Rolet lub Żaluzji fasadowych.
3.1.3. Bramy garażowe – rabat w wysokości 15% ceny netto przy spełnieniu
jednocześnie warunków wymienionych w punkcie 2.3.1. oraz jednoczesnym
zakupie Drzwi wejściowych PCW lub Aluminium i Rolet lub Żaluzji
fasadowych.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Uczestnik decydując się na udział w Promocji potwierdza jednocześnie, że zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje postanowienia w nim
przewidziane.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz
nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji.
4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu
wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez
właściwy dla siedziby Organizatora Sąd Powszechny.
4.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 7.12.2020 roku.